ကန္ “ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး ဥပေဒ”ေၾကာင္႔ ဥေရာပ မေက်းမနပ္ျဖစ္မိ

(GMT+08:00)2022-12-05 13:47:23  

အေမရိကန္၏ “ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး ဥပေဒ”သည္ ဥေရာပဘက္၏ ေဝဖန္မႈ ႏွင္႔ သံသယျဖစ္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစခဲ႔ေၾကာင္း၊ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔က မီဒီယာႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး Lindnerက ဥေရာပႏွင္႔ အေမရိကန္တုိ႔၏ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြားမႈ အရွိန္ျမင့္လာျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ သတိေပးခဲ႔ ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

Lindnerက အေမရိကန္သည္ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးဝါဒ လြန္စြာပါရွိေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒကုိ က်င္႔သံုးေနေသာေၾကာင္႔ ဥေရာပ၏ေဝဖန္မႈျဖစ္ေစျပီး ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြားမႈအရွိန္ျမင္လာသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ဂ်ာမဏီအစုိးရအေနႏွင္႔ ကုိယ့္ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ စဥ္းစားရျပီး အေမရိကန္၏ “ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး ဥပေဒ”မွ ေဆာင္ၾကဥ္းလာေသာ အဆုိးဘက္ဂယက္ရုိတ္ခတ္မႈကုိ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ သိျမင္ရေၾကာင္း၊ ဂ်ာမဏီစီးပြားေရးႏွင္႔ အေမရိကန္ေစ်းကြက္တုိ႔သည္ ရင္းႏွီးစြာဆက္စပ္ ေသာေၾကာင္႔ အေမရိကန္ႏွင္႔ စီးပြားေရးႏွင္႔ႏုိင္ငံျခားေရးေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ က်င္းပရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။