အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ Sumatraကၽြန္းတြင္ ဧရာမ Titan Arumပန္း ေတြ႔ရွိ

(GMT+08:00)2022-12-05 13:48:54  

    ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔က အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ Sumatraကၽြန္း Agamေဒသသစ္ေတာထဲတြင္ အျမင္႔ ၄.၃၉မီတာရွိေသာ ဧရာမ Titan Arumပန္း ေတြ႔ရွိခဲ႔ ပါသည္။ အေနာက္Sumatraကၽြန္း သဘာဝထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရးဌာနက ယင္းသည္ ယခုအထိ သစ္ေတာထဲတြင္ ေတြ႔ရွိေသာ အၾကီးဆံုး ပန္းပြင္႔ျပီးသည္႔ Titan Arumပန္းမ်ားတြင္ တစ္ပြင္႔အပါအဝင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားပါသည္။ Titan Arumပန္းသည္ “အေလာင္းေကာင္ပန္း”ဟုလည္း ေခၚဆုိပါသည္။ ၎သည္ အေလာင္းပုပ္နံ႔ရွိေသာေၾကာင္႔ “ကမၻာ႔ အနံ႔အဆုိးဆံုးပန္း”ဟု ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။