ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခား ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံရံုမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး က်န္ဇီမင္း၏ ကြယ္လြန္သြားျခင္း အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြေၾကာင္း ေဖာ္ျပ

(GMT+08:00)2022-12-05 13:14:46  

မၾကာခင္ ရက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခား ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံရံုမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး က်န္ဇီမင္း၏ ကြယ္လြန္သြားျခင္း အတြက္ ေလးနက္ေသာ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ယခုလ ၃ရက္ေန႔က ဆာဗီးယား သမၼတ ဗူခ်ီခ်္သည္ ဆာဗီးယား ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံရံုးသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး က်န္ဇီမင္း၏ ကြယ္လြန္သြားျခင္း အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြေၾကာင္း ေဖာ္ျပရာတြင္ ရဲေဘာ္ က်န္ဇီမင္းသည္ ဆာဗီးယား ႏိုင္ငံ၏ မြန္ျမတ္ေသာ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ၿပီး ဆာဗီးယား၏ အခက္ခဲဆံုး အခ်ိန္တြင္ ဆာဗီးယားအား အားေကာင္းေသာ အားေပးေထာက္ခံမႈကို ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆာဗီးယားသည္ တရုတ္ျပည္၏ သစၥာေစာင့္သိရိုေသ၍ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ေသာ မိတ္ေဆြ ထာဝရ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဂိုင္ယာနာႏိုင္ငံ သမၼတ အာလီသည္ ဂိုင္ယာနာ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံရံုးသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး က်န္ဇီမင္း၏ ကြယ္လြန္သြားျခင္း အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြေၾကာင္း ေဖာ္ျပရာတြင္ က်န္ဇီမင္းသည္ ဂိုင္ယာနာ၏ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဂိုင္ယာနာ-တရုတ္ ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အက်ိဳးျပဳမႈကို စြမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆူရီနမ္ ႏိုင္ငံ သမၼတ SANTOKHIသည္ ဆူရီနမ္ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံရံုးသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ဝမ္းနည္းေၾကကဲြေၾကာင္း ေဖာ္ျပရာတြင္ က်န္ဇီမင္းသည္ တရုတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္ၿပီး ဆူရီနမ္-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို တြန္းအားေပးသူႏွင့္ ကိုယ္ေတြ႔မ်က္ျမင္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။