ရွီက်င့္ဖိန္စသည့္ ပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ က်န္ဇီမင္း အတြက္ ပို႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္

(GMT+08:00)2022-12-05 19:31:35  

ကြယ္လြန္သြားသည့္ တရုတ္ ပါတီ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳၾကေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိသည့္ ထူးခၽြန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ၊ မြန္ျမတ္ေသာ တရုတ္ ဝိေသသထူးျခားခ်က္ပါရွိသည့္ ဆိုရွယ္လစ္ လုပ္ငန္းကို ထူးခၽြန္သည့္ ဦးေဆာင္သူ က်န္ဇီမင္း၏ ရုပ္အေလာင္း မီးသ ၤၿဂိဳဟ္ျခင္းကို ယခုလ ၅ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ရွီက်င့္ဖိန္၊ လီေခ့ခ်န္၊ လိက်န္႔ရွဴး၊ ဝမ္းယန္၊ လီခ်န္၊ ေက်ာ့လို႔ၾကည့္၊ ဝမ္ဟုနင္၊ ဟန္က်င့္၊ ဆိုက္ခ်ီ၊ တင္းေရႊရွန္၊ လီရွီး၊ ဝမ္ခ်ီစန္းစသည့္ တရုတ္ ပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တရုတ္ ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ အေထြေထြ ေဆးရံုသို႔ သြားေရာက္ၿပီး က်န္ဇီမင္း အတြက္ ပို႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ၿပီး က်န္ဇီမင္း၏ ရုပ္အေလာင္းကို မီးသ ၤၿဂိဳဟ္ျခင္းျပဳရန္ ဘာေပါင္စန္း ေတာ္လွန္ေရး ဘံုသ ၤခ်ိဳင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဟူက်င္ေထာင္းသည္လည္း ေဆးရံုသို႔ သြားေရာက္ၿပီး က်န္ဇီမင္း အတြက္ ပို႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။