စန္းရွီးျပည္နယ္ ယြန္႔ခ်ိန္ရွိ ဆားငန္အင္းေပၚတြင္ “ဆားပန္းမ်ား”ပြင္႔

(GMT+08:00)2022-12-05 13:48:10  

၂၀၂၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔က စန္းရွီးျပည္နယ္ ယြန္႔ခ်ိန္ရွိ ဆားငန္အင္းေပၚတြင္ လွပေသာ “ဆားပန္းမ်ား”ပြင္႔လာပါသည္။