ဟူနန္ျပည္နယ္မွ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကိုအာမခံေပးရန္ ေဆာင္းရာသီ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ ရိတ္သိမ္း

(GMT+08:00)2022-12-05 13:20:05  

အေအးလွုိင္း က်ေရာက္မႈကို ရင္ဆိုင္ရန္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဟူနန္ျပည္နယ္ ယံုက်ိဳးျမိဳ႕ရွိ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားသည္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ ရိတ္သိမ္းၿပီး ေစ်းကြက္္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကိုအာမခံေပးရန္ အြန္လိုင္းႏွင့္ ေအာ့ဖ္လိုင္းျဖင္႔ ေရာင္းခ်ေနပါသည္။