ဟိုေဖွၿမိဳ႕၌ ေစ်းကြက္ကို ေထာက္ပံ႔ေပးရန္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကုိ ရိတ္သိမ္း

(GMT+08:00)2022-12-04 15:25:05  

    ယခုတေလာ ေလထုေအးရာသီ၏ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈေၾကာင္႔ အန္းေဟြးျပည္နယ္ ဟုိေဖွျမိဳ႕၌ ေလထုအပူခ်ိန္ က်ဆင္းသြားခဲ႔ပါသည္။ ဟုိေဖွျမိဳ႕ ေဖွရွီးခရုိင္ ေကာတ်န္႔ျမိဳ႕နယ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စုိက္ပ်ိဳးေရးစခန္း၌ လယ္သမားမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ကုိ ေထာက္ပံ႔ေပးရန္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို အပူတျပင္းရိတ္သိမ္းၾကပါသည္။