ႏုိင္ငံမ်ားစြာမွေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ခံမ်ားသည္ ရဲေဘာ္ က်န္ဇီမင္း၏ ကြယ္လြန္မႈအေပၚ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြေၾကာင္း ေဖာ္ျပ

(GMT+08:00)2022-12-04 15:19:49  

ႏုိင္ငံမ်ားစြာမွေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမွ တာဝန္ခံမ်ားသည္ ရီွက်င္႔ဖိန္ထံသုိ႔ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြေၾကာင္းသဝဏ္လႊာမ်ားကုိ ဆက္လက္ေပးပုိ႔ျပီး အျခား နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ ရဲေဘာ္က်န္ဇီမင္း၏ ကြယ္လြန္မႈအေပၚ ေလးနက္စြာ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ငုယဥ္ဖူထရြန္၊ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ငုယဥ္ရႊမ္ဖူ၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဖန္မင္ခ်င္း၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဝမ္တင္ေဟြတုိ႔က ရဲေဘာ္က်န္ဇီမင္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ပါတီႏွင္႔ႏုိင္ငံ၏ ထူးခၽြန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ျပီး တရုတ္ဝိေသသထူးျခားခ်က္ပါရွိေသာဆိုရွယ္လစ္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ထူးကဲေသာအက်ိဳးေဆာင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ရဲေဘာ္ရွီက်င္႔ဖိန္ကုိ အျမဳေတအျဖစ္ ထားေသာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၏ ၾကံ႕ခုိင္ေသာ ဦးေဆာင္မႈျဖင္႔ တရုတ္ျပည္သူမ်ားသည္ တရုတ္ဝိေသသထူးျခားခ်က္ပါရွိေသာ ဆိုရွယ္လစ္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ပုိမုိၾကီးမားေသာေအာင္ျမင္မႈသစ္မ်ား အဆက္မျပတ္ရရွိႏုိင္မည္ဟု မိမိတုိ႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဟုန္စိန္က ဥကၠ႒က်န္ဇီမင္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ထူးခၽြန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎၏ထူးကဲေသာ ဦးေဆာင္မႈသည္ တရုတ္ ျပည္သူမ်ားကုိ အားေပးအားေျမွာက္ရံုသာမက ႏုိင္ငံတကာမိသားစုၾကီး၏ ေလးစားမႈကုိ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုလုိဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေသာအခါသမယတြင္ တရုတ္အစုိးရႏွင္႔ ျပည္သူမ်ားအား အေလးအနက္ဝမ္းနည္းေၾကကဲြေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

၇၇ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ ဥကၠဌ Korosiသည္ ကုသလမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ကုိယ္စား ရဲေဘာ္က်န္ဇီမင္း၏မိသားစု၊ တရုတ္အစုိးရႏွင္႔ ျပည္သူမ်ားအား ႏွစ္သိမ္႔အားေပးမႈကုိ ေဖာ္ျပေၾကာင္း၊ မစၥတာ က်န္ဇီမင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ၾကီးျမတ္ေသာေထာက္ခံသူျဖစ္ျပီး တရုတ္ႏုိင္ငံကုိ ဦးေဆာင္ျပီး ေအာင္ျမင္မႈရရွိကာ ကုလသမဂၢတြင္ ထူးခၽြန္ေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။