ၾကည္လင္ျပည္နယ္ ႏြန္အန္းခရုိင္၌ ေၾကးေခတ္ရုပ္ၾကြင္းမ်ားကို တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိ

(GMT+08:00)2022-12-03 13:59:22  

    တရုတ္ျပည္ ၾကည္လင္ျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင္႔ ေရွးေဟာင္းသုေတသနျပဳေရး သုေတသနဌာနက ေရွးေဟာင္းသုေတသနျပဳသူမ်ားသည္ ၂၀၂၂ခုႏွစ္တြင္ ၾကည္လင္ျပည္နယ္ ႏြန္အန္းခရုိင္ ေဝဇီလီ ေနရပ္အၾကြင္းကို တူးေဖာ္ရာတြင္ အိမ္ေနရာ၊ သခၤ်ဳိင္း ႏွင္႔ ျပာတြင္းမ်ားကုိ တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိခဲ႔ျပီး ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ပစၥည္း (၁၀၀)ေက်ာ္ကုိ တူူးေဖာ္ေတြ႔ရွိခဲ႔ပါသည္။