ပိုဟိုင္ပင္လယ္တြင္ ပထမဆံုး ကုဗမီတာ ဘီလီယံ ၁၀၀ရွိ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႔ေျမ ပထမအဆင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္

(GMT+08:00)2022-12-03 14:01:31  

ယခုလ ၂ရက္ေန႔က ပိုဟိုင္ ေရနံေျမ ပိုက်ံဳး 19-6 သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ေျမ ပထမအဆင့္ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို တရားဝင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း China National Offshore Oil Corporationမွ သတင္းအရ သိရသည္။

19-6 သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ေျမသည္ ပိုဟိုင္ပင္လယ္ အလယ္ပိုင္း ပင္လယ္ရပ္ဝန္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ စူးစမ္းရွာေဖြ႔ေတြ႔ရွိျခင္း ျဖစ္ကာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိၿပီးေသာ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္ ေရနံတည္ရွိမႈ ပမာဏမွာ ကုဗမီတာ ဘီလီယံ ၂၀၀ခန္႔ႏွင့္ ကုဗမီတာ သန္း ၁၅၀ေက်ာ္ အသီးသီး ရွိ၍ တရုတ္ျပည္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ပထမဆံုး ကုဗမီတာ ဘီလီယံ ၁၀၀ရွိ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႔ေျမ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။