တရုတ္မွ display panelထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းသည္ စတုရန္းမီတာသန္းေပါင္း ၂၀၀ ရိွ

(GMT+08:00)2022-12-01 12:18:26  

       ၂၀၂၂ခုႏွစ္ ကမၻာ႔ display panelလုပ္ငန္းအစည္းအေဝးကိုတရုတ္ ခ်န္တူး၌ စတင္က်င္းပခဲ႔သည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ နွစ္စဥ္ display panelထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းသည္ စတုရန္းမီတာသန္းေပါင္း ၂၀၀ ရိွၿပီး ၂၀၂၁ခုႏွစ္ display panelလုပ္ငန္းဝင္ေငြသည္ တရုတ္ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ ၅၈၀ ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း တရုတ္ စက္မႈႏွင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန  မွတာဝန္ရိွသူကေၾကညာသည္။