ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဥေရာပေကာင္စီ ဥကၠ႒ မီခ်ယ္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

(GMT+08:00)2022-12-01 15:37:36  

ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ ဥေရာပေကာင္စီ ဥကၠ႒ မီခ်ယ္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္နွင္႔ ဥေရာပတုိ႔သည္ ကမၻာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ဆုိင္ရာ အင္အားႀကီးနွစ္ခု၊ အက်ိဳးတူ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ တြန္းအားေပးေရး ဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္ႀကီး နွစ္ခု၊ လူသားမ်ား တုိးတက္မႈကုိ တြန္းအားေပးေရး ဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ နွစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္နွင္႔ ဥေရာပ ဆက္ဆံမႈ ေရွ႕သုိ႔ တုိးတက္ရန္ အရွိန္ေကာင္းကုိ ထိန္းသိမ္းၿပီး အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရးကုိ စဲြကုိင္ျခင္းသည္ တရုတ္နွင္႔ ဥေရာပ အပါအဝင္ နုိင္ငံတကာမိသားစုႀကီး၏ ဘုံအက်ိဳးစီးပြားနွင္႔ ကုိက္ညီေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္နွင္႔ ဥေရာပ ဆက္ဆံမႈ တိုးတက္ေရးနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ထင္ျမင္ခ်က္ ေလးရပ္ကုိ ေဖၚျပပါသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ မွန္ကန္ေသာ နားလည္သိရွိမႈ ထားရမည္ ျဖစ္ျခင္း၊ သေဘာကဲြလဲြမႈမ်ားကုိ သင္႔ေတာ္စြာ ကုိင္တြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ ျဖစ္ျခင္း၊ အရည္အခ်င္း ပုိမုိျမင္႔မားေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ျခင္း၊ နုိင္ငံတကာ ညွိနႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

မီခ်ယ္က ဥေရာပသည္ အျပန္အလွန္ ေလးစားၿပီး ပြင္႔လင္းေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင္႔ ဥေရာပနွင္႔ တရုတ္ ဆက္ဆံမႈ၏ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ အေရးႀကီး အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ နက္ရႈိင္းစြာ ေဆြးေႏြးလုိပါေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈကုိ တုိးျမွင္႔ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမွင္႔ကာ သေဘာကဲြလဲြမႈမ်ားကုိ သင္႔ေတာ္စြာ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းလုိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။