ရွီက်င့္ဖိန္သည္ လာအိုျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၊သမၼတ သုန္လြင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

(GMT+08:00)2022-12-01 12:20:25  

ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၊ တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ လာအိုျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၊ သမၼတ သုန္လြင္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ “ေရရွည္တည္ၿငိမ္ေရး၊ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းခ်စ္ၾကည္ေရး၊ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္ေရး၊ ဘက္စုံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး”မူႏွင့္ “အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း၊ မိတ္ေဆြေကာင္း၊ ရဲေဘာ္ေကာင္း ၊မိတ္ဖက္ေကာင္း” စိတ္ဓါတ္ကို စြဲကုိင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ အျပန္အလွန္ေလးစားယံုၾကည္ၿပီး စီးပြားေရးအရ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳကာ လူမႈယဥ္ေက်းမႈအရ အခ်င္းခ်င္း သိရွိနားလည္၍ တ႐ုတ္-လာအို ကံၾကမၼာတူ အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ေရးကို ဆက္တုိက္ နက္ရႈိင္းေစၿပီး လူသား ကံၾကမၼာတူ အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ႏွစ္ဖက္တုိ႔က အေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။