ရဲေဘာ္ က်န္က်က္မင္၏ စ်ာပနေရးရာ ေကာ္မတီ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

(GMT+08:00)2022-11-30 19:07:55  

ပါတီတစ္ရပ္လုံး၊ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္လုံး၊ တစ္ျပည္လုံး တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံမွ ျပည္သူမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားစာ ထုတ္ျပန္သည္႔ေန႔မွစၿပီး ရဲေဘာ္ က်န္က်က္မင္အား ဝမ္းနည္းဂုဏ္ျပဳပဲြ က်င္းပသည္႔ေန႔အထိ ပီကင္းၿမိဳ႔ ထ်န္းအန္းမင္၊ ဆင္ဟြာမင္၊ ျပည္သူ႔ ခန္းမေဆာင္ႀကီး၊ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနနွင္႔ ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသရွိ ဗဟုိအစုိးရ ဆက္သြယ္ေရးရုံး၊ မကာအုိ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသရွိ ဗဟုိအစုိးရ ဆက္သြယ္ေရးရုံး၊ နုိင္ငံျခားရွိ တရုတ္ သံရုံးနွင္႔ ေကာင္စစ္ဝန္ရုံးမ်ားတြင္ အလံတုိင္ဝက္သုိ႔ ေလွ်ာ႔ခ်လႊင္႔ထူၿပီး ဝမ္းနည္းေၾကကဲြေၾကာင္း ေဖၚျပမည္ ျဖစ္၍ ယင္းအေတာအတြင္း ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသရွိ ဗဟုိအစုိးရ ဆက္သြယ္ေရးရုံး၊ မကာအုိ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသရွိ ဗဟုိအစုိးရ ဆက္သြယ္ေရးရုံး၊ နုိင္ငံျခားရွိ တရုတ္ သံရုံးနွင္႔ ေကာင္စစ္ဝန္ရုံးမ်ားတြင္ ဝမ္းနည္းဂုဏ္ျပဳေနရာမ်ားထားရွိၿပီး ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအုိေဒသနွင္႔ သက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံမ်ားမွ ဝမ္းနည္းဂုဏ္ျပဳျခင္းကုိ လက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အရ နုိင္ငံျခား အစုိးရ၊ ပါတီနွင္႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးပုဂၢိဳလ္မွ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေစလႊတ္ၿပီး တရုတ္ျပည္သုိ႔ လာေရာက္ ဝမ္းနည္းဂုဏ္ျပဳျခင္း လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ရန္ မဖိတ္ၾကားေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္သည္ဟု  ရဲေဘာ္ က်န္က်က္မင္၏ စ်ာပနေရးရာ ေကာ္မတီက နုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။