"တ႐ုတ္ ႐ိုးရာ လက္ဖက္ေျခာက္ လုပ္နည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ဓေလ့မ်ား" ကို ကမာၻ႔ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္

(GMT+08:00)2022-11-30 13:05:21  

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ညက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေလွ်ာက္ထားေသာ "တ႐ုတ္ရုိးရာ လက္ဖက္ေျခာက္လုပ္နည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ဓေလ့မ်ား" သည္ အကဲျဖတ္စိစစ္မႈတြင္ ေအာင္ျမင္ၿပီး ကုလသမဂၢ ယူနက္စကုိအဖြဲ႔မွ ကမာၻ႔ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ယူနက္စကိုမွ ကမာၻ႔ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ စာရင္းတြင္ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၄၃ ခုရွိၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။