တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒသည္ ေသဆုံးသူဦးေရကိုအလြန္နိမ့္ေသာအဆင့္တြင္ထိန္းသိမ္းထားသည္ဟုႏိုင္ဂ်ီးရီးယား "ဂါးဒီးယန္း" သတင္းစာတြင္ ေဆာင္းပါးေဖၚျပ

(GMT+08:00)2022-11-30 13:04:21  

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားဂါးဒီးယန္းသတင္းစာဝက္ဘ္ဆိုဒ္သည္ "တ႐ုတ္ႏွင့္အေမရိကန္ၾကား ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရး ပုံစံမ်ားကိုႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္တြင္ ေသဆုံးသူ ၁.၀၉သန္းႏွင့္ အတည္ျပဳလူနာ ၉၈သန္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္အစုိးရက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ COVID-19ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပစ္တင္ သုိ႔မဟုတ္ အၾကံျပဳသည့္အရည္အခ်င္း မရွိသေလာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။

အေမရိကန္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ သုေတသန စင္တာ အဆင္႔ျမင္႔ ဒုဒါရုိက္တာခ်ဳပ္၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရးမူဝါဒစင္တာ ဥကၠ႒ J. Stephen Morrisonႏွင့္ အေမရိကန္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ သုေတသနစင္တာ သုေတသီ Scott Kennedy က "တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူဦးေရကုိ အလြန္နိမ့္ေသာအဆင့္သို႔ ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အင္အားႏွင့္စိတ္ပုိင္းျဖတ္ခ်က္ကို သိသိသာသာအားေကာင္းသည့္ ျပသမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း" ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖၚျပပါသည္။