ပါတီတစ္ရပ္လုံး၊ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္လုံး၊ တစ္ျပည္လုံး တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံမွ ျပည္သူမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားစာ

(GMT+08:00)2022-11-30 19:07:15  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၊ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၊ တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၊ တရုတ္ျပည္သူ႔ နုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနွင္႔ တရုတ္ ဗဟုိ စစ္ေရး ေကာ္မရွင္တုိ႔သည္ လြန္စြာ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြစြာျဖင္႔ ပါတီတစ္ရပ္လုံး၊ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္လုံး၊ တစ္ျပည္လုံး တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံမွ ျပည္သူမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားစာ ထုတ္ျပန္သည္။ မိမိတုိ႔ ခ်စ္ခင္ရုိေသေသာ ရဲေဘာ္ က်န္က်က္မင္သည္ ၂၀၂၂ ခုနွစ္ နုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ၁၂ နာရီ ၁၃ မိနစ္တြင္ ရွန္ဟုိင္း၌ ကြယ္လြန္ခဲ႔ၿပီး ကြယ္လြန္သည္႔ အခါ အသက္ ၉၆ နွစ္အရြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

ရဲေဘာ္ က်န္က်က္မင္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ တပ္မေတာ္နွင္႔ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံမွ ျပည္သူမ်ား အသိအမွတ္ျပဳၾကေသာ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည္႔ ထူးခၽြန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္၊ ႀကီးျမတ္ေသာ မာ႔က္စ္ဝါဒီ၊ ႀကီးျမတ္ေသာ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစား ေတာ္လွန္ေရး ပုဂၢိ္ဳလ္၊ နုိင္ငံေရးပုဂၢိဳလ္၊ စစ္ေရးပုဂၢိဳလ္၊ သံတမန္ေရးပုဂၢိဳလ္၊ အခ်ိန္ၾကာျမင္႔စြာ စမ္းသပ္မႈ ခံခဲ႔ရေသာ ကြန္ျမဴနစ္ စစ္သား၊ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ ပါရွိေသာ မြန္ျမတ္ေသာ ဆုိရွယ္လစ္လုပ္ငန္းတြင္ ထူးခၽြန္ေသာေခါင္းေဆာင္၊ ပါတီ၏ တတိယဆက္ေျမာက္ ဗဟုိ ေခါင္းေဆာင္အဖဲြ႔၏ အျမဳေတ၊ ကိုယ္စားျပဳ သုံးခု အေရးႀကီး အေတြးအေခၚ၏ အဓိက တည္ေထာင္သူ ျဖစ္သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။