ေဟာင္ေကာင္ အရပ္ဘက္လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔သည္ “ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ တည္ေတာင္ခဲ့သည့္ ၂၅ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ႏွစ္၇၀ျပည့္ေျမာက္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ျပဳ ပူးတဲြစစ္ေရးျပျခင္း”ကို ျပဳလုုပ္

(GMT+08:00)2022-11-29 13:26:59  

ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ တည္ေတာင္ခဲ့သည့္ ၂၅ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ႏွစ္၇၀ျပည့္ေျမာက္ျခင္းကို ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္ အရပ္ဘက္လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔သည္ ယခုလ ၂၇ရက္ေန႔က ေဟာင္ေကာင္ရဲအကယ္ဒမီတြင္ ပူးတဲြစစ္ေရးျပျခင္းကို က်င္းပခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ကို ျပသရန္ အတြက္ ေဟာင္ေကာင္ အရပ္ဘက္လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔သည္ ထိုေန႔မွစ၍ စံမွီေသာ တ႐ုတ္ပုံစံေျခက်င္း ေလ့က်င့္မွုမ်ားကို ဘက္စံုျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ပံုစံေျခက်င္း ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ၄င္းပူးတဲြစစ္ေရးျပျခင္းတြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ျပဳလုပ္သည္။ ခ်ီတက္ေနသည့္ တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္ ျပင္းထန္ၿပီး အစြမ္းထက္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ယူနီေဖာင္းပုံစံျဖင့္ လွုပ္ရွားကာ အဖြဲ႔လိုက္ လုပ္ေဆာင္မွုစိတ္ဓာတ္ကို အျပည့္အဝ ျပသခဲ့သည္။ အရပ္ဘက္လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔က တ႐ုတ္ပုံစံ ေျခက်င္းေလ့က်င့္မွုမ်ားကို ဘက္စံု ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစသည့္ စိတ္ဓါတ္ကို ျပသသည္။