ပထမအႀကိမ္"တ႐ုတ္-ဂ်ပန္ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္သမိုင္းဆိုင္ရာတာဝန္ဝတၱရား" ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကိုက်င္းပ

(GMT+08:00)2022-11-28 14:02:15  

တ႐ုတ္လူ႔အခြင့္အေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ဂ်ပန္-တ႐ုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္းတို႔ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ပထမအႀကိမ္ "တ႐ုတ္-ဂ်ပန္ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္သမိုင္း ဆိုင္ရာတာဝန္ဝတၱရား" ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကိုပီကင္းႏွင့္တိုက်ိဳ၌ႏိုဝင္ဘာလ၂၇ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည္။တ႐ုတ္ႏွင့္ဂ်ပန္တို႔မွပညာရွင္၈၀ ေက်ာ္တုိ႔ကအြန္လိုင္းႏွင့္ ေအာ့ဖ္လိုင္း ပံုစံျဖင့္ ယင္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ႏွစ္ႏိုင္ငံအရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး၏ျပည္သူ႔သေဘာထားအေျခခံအုတ္ျမစ္ကိုစဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ခိုင္မာေစၿပီးေခတ္ကာလသစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာတ႐ုတ္-ဂ်ပန္ဆက္ဆံေရးအတြက္ပိုမိုမ်ားျပားေသာပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ေသာကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ယူဆၾကသည္။