ဆိုင္အင္ဝမ္သည္ မင္က်င္႔တန္ပါတီဥကၠ႒ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာ

(GMT+08:00)2022-11-27 11:22:09  

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ရက္ေန႔ ညတြင္ ဆိုင္အင္ဝမ္သည္ ထုိင္ဝမ္ေဒသ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မင္က်င္႔တန္ပါတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူျခင္းကုိ ျပသရန္ မင္က်င္႔တန္ပါတီ ဥကၠ႒ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။