တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ထုိင္ဝမ္ေရးရာရုံးမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူသည္ ထိုင္ဝမ္ေဒသ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကား

(GMT+08:00)2022-11-27 11:19:50  

ႏိုဝင္ဘာလ၂၆ရက္ေန႔ညတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ထုိင္ဝမ္ေရးရာရုံးမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ က်ဴးဖုန္႔လ်န္သည္ ထိုင္ဝမ္ေဒသ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားရာတြင္ ယခုအၾကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္  "ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိလားေသာ၊ တည္ၿငိမ္ေရး လုိလားေသာ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ေနထုိင္မႈဘဝ လုိလားေသာ" ထိုင္ဝမ္သူထုိင္ဝမ္သားမ်ား၏ အဓိကသေဘာထားကို ျပသထားေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ ထုိင္ဝမ္ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္မ်ားႏွင့္အတူ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျပီး ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားႏွစ္ဖက္ကမ္း ဆက္ဆံမႈ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ တိုးတက္ေစေရး၊ ဘက္ေပါင္းစုံတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ ေရလက္ၾကားႏွစ္ဖက္ကမ္းမွ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္မ်ားအတြက္အက်ိဳးျပဳေစေရးတို႔ကို အတူတကြ တြန္းအားေပးျပီး ထိုင္ဝမ္သီးျခားတည္ရွိေရးႏွင့္ ျပင္ပမွ အင္အားစုမ်ား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို ျပတ္ျပတ္သားသား ကန္႔ကြက္ကာ မြန္ျမတ္ေသာ တရုတ္ အမ်ိဳးသား ရွင္သန္ေရး ထြန္းလင္းေသာ အနာဂတ္ကို လက္တဲြ ဖန္တီးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။