စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ၈ဦးသည္ “ေသမင္းပင္လယ္”ကို အစိမ္းေရာင္အပင္မ်ားျဖင့္ ရွင္သန္ေစ

(GMT+08:00)2022-11-25 15:07:05  

ေဆာင္းဦးရာသီတြင္ ရွင္းက်န္းျပည္နယ္ ခ်ယ္မိုခရိုင္တြင္ CistanchesHerba ပင္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ေရာက္ေနပါျပီ။ အစိမ္းေရာင္အပင္မ်ားကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား စိုက္ပ်ိဳးျပီး သဲမုန္တိုင္း တုိက္ဖ်က္ေရး ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထ်န္ရယ္ စေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ၈ဦးတို႔အတြက္ အေပ်ာ္ဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္သည္။

CistanchesHerba ပင္ကုိ “သဲကႏၱာရဂ်င္ဆင္း”ဟု ေခၚသည္။ ၄ႏွစ္ၾကာအခ်ိန္ကာလတြင္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ၈ဦးသည္ “ေသမင္းပင္လယ္”ဟု ေခၚသည့္ တာခ္လာမကန္ သဲကႏၱာရတြင္ တရုတ္ဧက ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ အပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။