ေရွးေခတ္က ေဖာက္ထားေသာ က်င္းစားျမစ္ ေရလမ္း ျပန္လည္ အသက္ဝင္ေန

(GMT+08:00)2022-11-25 15:23:35  

ယန္စီျမစ္ အထက္ပိုင္းရိွ က်င္းစားျမစ္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ စိခၽြမ္းျပည္နယ္ႏွင္႔ ယူနန္ျပည္နယ္ အေရွ႕ဘက္ပင္လယ္သို႔ သြားရန္ အေရးႀကီးေရေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ေရွးေခတ္က က်င္းစားျမစ္ ႏွစ္ဖက္ကမ္းတြင္ ျမင့္မားေသာေတာင္တန္းမ်ား ရိွၿပီး သဘာဝ ေရလမ္းမွာလည္း အေကြ႔မ်ား၍  ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္မႈအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ရိွသည္။ လြန္ခဲ႔သည္႔ႏွစ္မ်ားအတြင္း ရွန္႔က်ားဘတ္ အစရိွေသာ အေရးႀကီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစခန္း တစ္ခုၿပီးတစ္ခု တည္ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီးေနာက္ က်င္းစားျမစ္ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး အေျခအေန မ်ားစြာ ေကာင္းမြန္လာၿပီး ယင္းေဒသမွ ေဖာ႔ဖိတ္ေက်ာက္ႏွင္႔ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားကို ေရလမ္းမွတစ္ဆင္႔ ပို႔ေဆာင္လာႏိုင္သည္။