စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ေဆြနင္- Dendranthema morifolium(Ramat.)Tzvel.(ဂႏၶမာပန္းတစ္မ်ိဳး)ကို ဆြတ္ခူးျခင္း အလုပ္မ်ားေန

(GMT+08:00)2022-11-25 15:19:37  

    မၾကာခင္က တရုတ္ျပည္ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ေဆြနင္ၿမိဳ႕ ဝင္က်င္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာ့ရွန္းရြာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ တရုတ္ဧက ၅၀၀ေက်ာ္ ရွိသည့္ Dendranthema morifolium(Ramat.)Tzvel.(ဂႏၶမာပန္းတစ္မ်ိဳး)ကို ဆြတ္ခူးခ်ိန္ ေရာက္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ ေဒသခံ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေစ်းကြက္အား ေထာက္ပ့ံရန္ အတြက္ ၄င္းပန္းမ်ိဳးကို ဆြတ္ခူးျခင္း၊ ခဲြျခားျခင္းႏွင့္ အေျခာက္လွန္း ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီး အလုပ္မ်ားေနသည္။