တပ္သားသည္ ေျမတူးစက္ျဖင္႔ ဝုိင္ခြက္ ၄ ထပ္ကုိ ေဆာက္

(GMT+08:00)2022-11-25 15:06:08  

၃၊၄တန္ ေလးေသာ အၾကီးစား လုပ္ငန္းစက္ယႏၱရားသည္ လက္နက္ကုိင္ ရဲတပ္သား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင္႔ “သံမဏိလုိလူသား၏ စိတ္ရွည္မႈ”ကို အမွန္တကယ္ ျပထားပါသည္။ ဒုတိယအဆင္႔ ရဲၾကပ္ၾကီး ခ်ိန္ရွင္းကၽြင္းသည္ ေျမတူးစက္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး အေဝးမွ ဝုိင္ခြက္ကုိ တစ္ခြက္ျပီးတစ္ခြက္ အဆင္႔ဆင့္ ထပ္ထား၍ ေရကို ထည္႔ပါသည္။ ေရအျပည့္ထည့္ထားသည့္ ဝုိင္ခြက္ မလြဲေခ်ာ္ေအာင္ အာမခံထားပါသည္။