ေဆာင္းရာသီတြင္ ရွင္းရွင္းဟိုင္-ေရကန္၏ အံ႔ဖြယ္ေကာင္းသည့္အလွ

(GMT+08:00)2022-11-25 15:10:57  

ေဆာင္းရာသီအစဦးပိုင္းတြင္  ခ်င္းဟိုင္ျပည္နယ္ မာဒိုခရိုင္၌ တည္ရွိေသာ ရွင္းရွင္းဟိုင္-ေရကန္ကို ေငြေရာင္ျဖင့္ ဖုံးအုပ္ေနၿပီး ေအးခဲေနသည့္ ေရကန္သည္ က်ယ္ေျပာလွေသာ ေျမႀကီးထဲတြင္ ျမႇဳပ္ထားေသာ နီလာပမာျဖစ္သည္။