ခ်န္အာ အမွတ္၇ ၏ အေရးၾကီးတာဝန္- လကမၻာတြင္ ေရကို ရွာေဖြ

(GMT+08:00)2022-11-25 15:07:55  

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္အာကာသဌာနသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ လကမၻာေလ့လာေရးလုပ္ငန္း စတုတၳအဆင့္ႏွင့္ အာကာသစူးစမ္းေလ့လာေရးတာဝန္၏ ေနာက္ဆက္တဲြ စီမံကိန္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ခ်န္အာ အမွတ္၇သည္ လကမၻာေတာင္ဘက္စြန္းသုိ႔ ဆင္းသက္ျပီး ပ်ံသန္းမႈ စူးစမ္းေလ့လာေရးကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ခ်န္အာ အမွတ္၇သည္ လကမၻာတြင္ ေရကိုရွာေဖြရန္ အေရးၾကီးတာဝန္တစ္ရပ္လည္း ရွိသည္။