ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္ ေျမာင္လူမ်ိဳးေက်း႐ြာတြင္ ၁၃ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေလ့ရွိေသာ "Guzang Festival" ကို ဆင္ႏႊဲ

(GMT+08:00)2022-11-24 15:17:38  

ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ရွီးက်န္း ေျမာင္လူမ်ိဳးေက်း႐ြာတြင္ ၁၃ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေလ့ရွိေသာ "Guzang Festival" ကို ဆင္ႏႊဲေနၿပီး ေျမာင္လူမ်ိဳးမ်ားက ျငင္း(ေလမႈတ္တူရိယာ တစ္မ်ိဳး)အကျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။