တရုတ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဆက္လက္ တက္ၾကြစြာ တြန္းအားေပးမည္ဟု ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တရုတ္ ဒုကိုယ္စားလွယ္ဆို

(GMT+08:00)2022-11-24 15:36:35  

ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တရုတ္ ဒုကိုယ္စားလွယ္ ကင္စြမ္က တရုတ္သည္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ၁၂၆၇ ေကာ္မတီ၊ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ၁၅၄၀ ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းမ်ားကို တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဆက္လက္တြန္းအားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ႏ်ဴကလီးယား မျပန္႔ပြားေရး စနစ္ကုိ ျဖည့္စြက္ျပီး ကမၻာ့ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳမႈသစ္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ဟု သတင္းအရ  သိရပါသည္။