"အခ်ိန္ဘဏ္" တြင္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား အခ်င္းခ်င္းကူညီ

(GMT+08:00)2022-11-24 15:19:39  

"အခ်ိ္န္ဘဏ္" သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ က်ဲ႔က်န္းျပည္နယ္ ဟန္က်ိဳးၿမိဳ႕ ရွန္႔ခ်င္ၿမိဳ႕နယ္မွ စတင္ေဆာင္႐ြက္သည့္ လူေနရပ္ကြက္မ်ားတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တစ္ေယာက္တည္းေနထုိင္ေသာအဘုိးအဘြား၊ အသက္ႀကီးအဘုိးအဘြားမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္မ်ားပံ့ပုိးေပးျခင္း၊ အိမ္သုိ႔ ၾကည့္ရႈေပးျခင္း၊ အိမ္မႈကိစၥ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း စသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေစတနာ့ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ စုစည္းထားေသာ အမွတ္မ်ားကို "အခ်ိန္ဘဏ္"တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားကို လဲလွယ္၍ ရသည္။ လက္ရွိတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း စုစုေပါင္း ၇၀သည္ "အခ်ိန္ဘဏ္" သက္ႀကီး႐ြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဝန္ေဆာင္မႈပေရာဂ်က္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ၆၃၀၀ ေက်ာ္ကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။