၂၀၂၂ခုႏွစ္တြင္ ရွန္ရွီးျပည္နယ္၏ တရုတ္-ဥေရာပ ရထား အၾကိမ္(၄၀၀၀)ေက်ာ္လြန္ျပီ

(GMT+08:00)2022-11-24 15:22:51  

ႏုိဝင္ဘာလ ၂၃ရက္ေန႔က အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ အျပည္႔အဝတင္ထား ေသာ X 8151 တရုတ္-ဥေရာပရထားသည္ ရွီးအန္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဆိပ္ကမ္း ဘူတာမွ ထြက္ခြါျပီး ဥေရာပတုိက္သုိ႔ ေျပးဆြဲသြားခဲ႔ပါသည္။ ယင္းသည္ တရုတ္ရထားလမ္း ရွီးအန္းဗ်ဴရုိအုပ္စုကုမၸဏီလီမိတက္မွ ပထမဆံုး ေျပးဆဲြေသာ တရုတ္-ဥေရာပရထား၏ လွ်ပ္စစ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပုိ႔ေရး အထူးရထားျဖစ္ျပီး ၂၀၂၂ခုႏွစ္တြင္ ရွန္ရွီးျပည္နယ္၏ တရုတ္-ဥေရာပ ရထား အၾကိမ္ (၄၀၀၀) ေက်ာ္လြန္ျပီဟု ျပဆုိပါသည္။ ယခုအၾကိမ္ တရုတ္-ဥေရာပရထား၏ လွ်ပ္စစ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပုိ႔ေရး အထူးရထား စတင္ေျပးဆြဲ ျခင္းသည္ တရုတ္ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ျပည္ပေစ်းကြက္ကုိ တုိးခ်ဲ႕ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳျပီး “Made in China”ကုိ ဥေရာပတုိက္သုိ႔ တက္လွမ္းေရးကုိ တြန္းအားေပးကာ “The Belt and Road” တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ကုန္သြယ္ေရးကို တိုးျမွင့္ရန္ တက္ၾကြေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။