လက္နက္ကိုင္ရဲတပ္သားသစ္မ်ားသည္ -10°C တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ပစ္ခတ္

(GMT+08:00)2022-11-23 14:29:22  

မၾကာခင္က လက္နက္ကိုင္ရဲ Heilongjiang အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေလ့က်င့္ေရးစခန္းတြင္ တပ္သားသစ္မ်ားအတြက္ ပစ္ခတ္အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အကဲျဖတ္မႈကို -10°C နိမ့္ေသာ အပူခ်ိန္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ တပ္သားတစ္ဦးစီသည္ ၃မိနစ္အတြင္း က်ည္ဆန္ ၅ေတာင့္ကို အသုံးျပဳကာ လဲေလ်ာင္းေနေသာ အေနအထားျဖင့္ မီတာ ၁၀၀ အကြာအေဝးရွိ ပစ္မွတ္မ်ားကို ပစ္ခတ္ရသည္။