တရုတ္ႏိုင္ငံအေရွ႕စစ္နယ္မွ ေလတပ္ စစ္သားမ်ားသည္ ပင္လယ္ျပင္၌ ပ်ံသန္းေလ့က်င့္မႈကို ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2022-11-23 14:30:04  

ယခုရက္မ်ားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕စစ္နယ္မွ ေလတပ္ တပ္မဟာတစ္ခုသည္  ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္ေရးစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ ပင္လယ္ျပင္၌ ပ်ံသန္းေလ့က်င့္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကုန္းတြင္းပုိင္း ေလေၾကာင္းတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈမွာ ပင္လယ္ႏွင့္ မုိးေကာင္းကင္၏ အေရာင္တူၿပီး ပင္လယ္တြင္ ထင္ရွားေသာ အထင္ကရ ေနရာမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ပ်ံသန္းမႈ ေဘးကင္းေရးကို ထိခိုက္ေစတတ္ပါသည္။