လကမၻာေပၚသို႔ ဆင္းသက္ရန္အတြက္ တရုတ္ လူပါ ဒံုးပ်ံသစ္ကို ၂၀၃၀ ခုႏွစ္မတိုင္မီ အၿပီးသတ္ ထုတ္လုပ္မည္

(GMT+08:00)2022-11-23 14:31:38  

       ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တရုတ္ အာကာသလုပ္ငန္းအစည္းအေဝးကို တရုတ္ႏိုင္ငံ ဟိုင္ခိုၿမိဳ႕၌ က်င္းပေနသည္။  လကမၻာေပၚသို႔ ဆင္းသက္ရန္အတြက္ တရုတ္ လူပါ ဒံုးပ်ံသစ္ကို၂၀၃၀ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ အၿပီးသတ္ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အေလးစားသယ္ေဆာင္ ဒံုးပ်ံ သုေတသန ျပဳေရးႏွင္႔ ထုတ္လုပ္ေရးမွာလည္း အဆင္႔အလိုက္ ေအာင္က်ဳိးရလဒ္ ရရိွေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။

လူပါ ဒံုးပ်ံသစ္သည္ လကမၻာေပၚသို႔ ဆင္းသက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင္႔ ကိုက္ညီၿပီး အနာဂတ္တြင္ သယ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း အေကာင္းဆံုးေသာဒံုးပ်ံ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ အာကာသသိပၸံနည္းပညာေကာ္ပိုေရးရွင္း Long March ဒံုးပ်ံ အေထြေထြ အႀကံေပးအရာရိွ လံုေလ႔ေဟာ္က ေျပာၾကားသည္။