ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ "မိုးပ်ံလမ္း" တည္ေဆာက္

(GMT+08:00)2022-11-22 16:04:39  

ေဆာင္းရာသီအေစာပိုင္းတြင္ အန္းေဟြးျပည္နယ္ ဟြမ္စန္းျမိဳ႔ ဟြမ္စန္းရပ္ကြက္ ေတာင္တန္း၌ လွ်ပ္စစ္အလုပ္သမားတစ္စု ရွိေနၿပီး သူတို႔သည္ စိမ္းလန္းျမင့္မားေသာ ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္မ်ားနွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားျပီး လွ်ပ္စစ္ "မိုးပ်ံလမ္း" ကို တည္ေဆာက္ကာ ေဟြးက်ိဳး-က်င္းေခ်ာင္ ၂၂၀ kV လိုင္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ဘက္စံုတြန္းအားေပးေနၾကသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ျပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္၊ ဟြမ္စန္းျမိဳ႔ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားအတြက္ ပိုမိုၾကြယ္ဝေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ေထာက္ပံ႔ေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု သတင္းအရ သိရသည္။