ယိဝူးၿမိဳ႕ထုတ္ ကုန္ပစၥည္းသည္ ကမၻာ႔ဖလားၿပိဳင္ပဲြ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွ

(GMT+08:00)2022-11-22 14:09:58  

ကာတာ ကမၻာ႔ဖလားၿပိဳင္ပဲြကုိ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က စတင္ က်င္းပခဲ႔ရာ တရုတ္ႏိုင္ငံ က်ဲ႕က်န္းျပည္နယ္ ယိဝူးၿမိဳ႕မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ကမၻာ႔ဖလားၿပိဳင္ပဲြ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ယိဝူးမွေန ကမၻာ႔ေနရာအနံွ႕သို႔ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။ ကာတာ ကမၻာ႔ဖလားၿပိဳင္ပဲြတြင္ ပါဝင္ေသာအသင္း ၃၂ သင္းမွ အလံမ်ားမွေန ကမၻာ႔ဖလားရုပ္တုႏွင္႔ ေခါင္းအံုးအထိ ယိဝူးမွ ထုတ္လုပ္သည္႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ကမၻာ႔ဖလားၿပိဳင္ပဲြ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွေၾကာင္း ယိဝူး အားကစားပစၥည္းအသင္းမွ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ သိရပါသည္။