၂၀၂၂ခုႏွစ္ Financial Street ဖိုရမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး ဖြင့္လွစ္

(GMT+08:00)2022-11-22 16:06:46  

    ၂၀၂၂ခုႏွစ္ Financial Street ဖိုရမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကို ယခုလ ၂၁ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ဧည့္သည္ေတာ္ ၄၀၀ခန္႔သည္ ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ျဒပ္ရွိ စီးပြားေရးကို အင္အား ထည့္သြင္းေပးျခင္း စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား အေပၚ အာရံုစူးစိုက္ၿပီး ဘက္အသီးသီးတို႔ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အတူ မွ်ေဝရန္ႏွင့္ ကမၻာ့ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အတူတကြ ေက်ာ္လႊားရန္ တြန္းအားေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတူ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရသည္။