ဟိုေပျပည္နယ္ က်င္ရွင္ခရိုင္- "ေဆာင္းရာသီအားလပ္ရက္မွာ မအားၾကဘူး"၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဝင္ေငြတိုးေစရန္ ဖန္လုံအိမ္မ်ားတြင္ သစ္သီးဝလံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

(GMT+08:00)2022-11-22 16:05:12  

ျပီးခဲ့သည့္ နွစ္မ်ားက ဟိုေပျပည္နယ္ ရွီက်ာကြ်မ္ျမိဳ႔ က်င္ရွင္ခရိုင္တြင္ ရိုးရာလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးပံုစံကို တက္တက္ၾကြၾကြ ခ်ိန္ညွိျပီး ဖန္လုံအိမ္မ်ား၌ သစ္သီးဝလံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးရန္ လယ္သမားမ်ားအား လမ္းညႊန္ေပးျခင္းျဖင့္ ဖန္လုံအိမ္ လုပ္ငန္းကို ထိေရာက္မႈရွိသည့္ အတိုင္းအတာျဖင့္ တိုးတက္ေသာဦးတည္ခ်က္သို႔  တြန္းအားေပးကာ လယ္သမားမ်ားအား ဝင္ေငြတိုးရန္၊ ခ်မ္းသာေစရန္ဦးေဆာင္ခဲ့သည္ဟု သတင္းအရ သိရသည္။