ဇန္နဝါရီလမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ စီးပြားေရးစာရင္းအရ တရုတ္စီးပြားေရးသည္ ဆက္လက္ ဦးေမာ႔လာ

(GMT+08:00)2022-11-18 15:30:48  

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ အေကာက္ခြန္ဌာနခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ ေသာ စာရင္းအရ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ တရုတ္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုး အခြန္စနစ္သည္ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အခြန္ျပန္အမ္းျခင္းႏွင္႔ အခြန္ဆိုင္းငံ့ ေကာက္ယူျခင္းမ်ား၏ စုစုေပါင္းပမာဏသည္ တရုတ္ယြမ္ ၃.၇ ထရီလီယံေက်ာ္ရွိျပီး ယင္းသည္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေလွ်ာ႔ခ်ေပးျပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အ႐ွိန္ကို ျမႇင့္တင္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ထိုေန႔တြင္ နုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မ႐ွင္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းအရ ဇန္နဝါရီလမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ ယင္းေကာ္မ႐ွင္သည္ ပုံေသပိုင္ဆိုင္မႈ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္း စုစုေပါင္း ၉၇ ခုကို စိစစ္အတည္ျပဳျပီး သက္ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း ပမာဏသည္ ၁၄၂၃.၃ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔အနက္ အဓိကအားျဖင့္ စြမ္းအင္၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင္႔ ဆည္ေျမာင္းတာတမံလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။