ရွန္က်ိဳးအမွတ္ ၁၄ အာကာသယာဥ္မွဴးအဖြဲ႔သည္ တတိယေျမာက္ အာကာသစခန္း ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့

(GMT+08:00)2022-11-18 15:29:55  

တရုတ္ႏုိင္ငံ လူပါအာကာသအင္ဂ်င္နီယာရုံးမွ သတင္းအရ တရုတ္ႏုိင္ငံ ရွန္က်ိဳးအမွတ္ ၁၄ လူပါ အာကာသယာဥ္မွဴးအဖြဲ႔သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ယခုအၾကိမ္ အာကာသစခန္း တာဝန္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း တတိယေျမာက္ အာကာသစခန္းျပင္ပလႈပ္ရွားမႈကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အာကာသစခန္းျပင္ပလႈပ္ရွားမႈကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အာကာသယာဥ္မွဴးႏွစ္ဦးသည္ အာကာသယာဥ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကိရိယာကိုတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဝင့္ထ်န္းစမ္းသပ္ယာဥ္ခန္း၏ ျမင္ကြင္းက်ယ္ကင္မရာကို ျမွင့္ေပးျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ ျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ တရုတ္အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ား၏ သတၱမေျမာက္ အာကာသစခန္းျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈလည္း ျဖစ္ပါသည္။