ဂ်ီ-၂၀ ဘာလီထိပ္သီးအစည္းအေဝး ပထမေန႔တြင္ ရွီက်င့္ဖိန္က ဘာကိုအဓိကထား ေျပာၾကားခဲ့သလဲ

(GMT+08:00)2022-11-17 16:43:00  

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘာလီကၽြန္းတြင္ စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္တက္ေရာက္ၿပီး မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  "ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး" သည္ ရွီက်င့္ဖိန္၏ မိန႔္ခြန္းတြင္ အထင္ရွားဆုံး ေသာ့ခ်က္က် စကားလံုးျဖစ္ၿပီး ၎သည္ နာလန္ျပန္ထူေရးကိုရရွိရန္ အေရးႀကီးဆုံးေသာ တြန္းအားလည္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာေနထုိင္မႈဘဝ လိုၾကၿပီး ေခတ္မီတိုးတက္ေရးသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၏ အခြင့္ထူးမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဦးစီးႏိုင္ငံမ်ား သည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို စိတ္ရင္းမွန္ျဖင့္ ကူညီၿပီး ပုိမိုမ်ားျပားေသာ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အမ်ားသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးသင့္ေၾကာင္း ရွီက်င့္ဖိန္က ေျပာၾကား ပါသည္။

      ဤမိန႔္ခြန္းတြင္ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ နယ္ပယ္တြင္ အျပင္းထန္ဆုံးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည့္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စြမ္းအင္လုံၿခဳံေရးကို အာ႐ုံစုိက္ခဲ့သည္။ ဂ်ီ-၂၀ သည္ ဤကိစၥကို အေလးအနက္ထားသင့္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ၊ သိုေလွာင္မႈ၊ အရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာစသည့္နယ္ပယ္တြင္ လိုအပ္ေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေပးသင့္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။