တုန္႔လူမ်ိဳးရိုးရာနည္းလမ္းျဖင့္ တိုဟူးျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေက်းလက္ခရီးသြားလာေရး ေပါင္းစပ္ၿပီး ခရီးသည္မ်ား ရိုးရာလက္မႈအတတ္ပညာကို ခံစားေစ

(GMT+08:00)2022-11-16 17:57:22  

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ Rongjiang ခရိုင္ Lexiang ရြာက ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ တိုဟူးကို ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။

Lexiang ရြာမွ တုန္႔လူမ်ိဳးရိုးရာနည္းလမ္းျဖင့္ တိုဟူးျပဳလုပ္ျခင္းမွာ သမိုင္း ရွည္ၾကာ လွပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေဒသခံတို႔သည္ တိုဟူးဆိုင္၊ တည္းခိုခန္းစသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို တည္ေဆာက္ၿပီး တုန္႔လူမ်ိဳးရိုးရာနည္းလမ္းျဖင့္ တိုဟူးျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေက်းလက္ခရီးသြားလာေရးကို ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။ ခရီးသည္မ်ားသည္ တုန္႔လူမ်ိဳးရိုးရာနည္းလမ္းျဖင့္ တိုဟူး ျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ပါဝင္ၿပီး ရိုးရာလက္မႈအတတ္ပညာကို ခံစားႏိုင္သည့္အျပင္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အလုပ္ အကိုင္ ေနရာခ်ထားေရးကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။