၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ စိမ္႔ေျမသေဘာတူစာခ်ဳပ္ စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားညီလာခံ က်င္းပၿပီးစီး

(GMT+08:00)2022-11-14 21:07:08  

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ စိမ္႔ေျမသေဘာတူစာခ်ဳပ္ စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားညီလာခံကို က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံတြင္ ဝူဟန္႔ေၾကညာ စာတမ္းႏွင့္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ကမၻာ့စိမ့္ေျမမ်ား ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမူေဘာင္စသည့္ အေရးႀကီးေသာ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

      ညီလာခံက်င္းပစဥ္အေတာအတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ သဘာပတိႏိုင္ငံအျဖစ္ ညီလာခံႀကီးမွဴးက်င္းပျခင္း၊ ရပ္တည္ခ်က္ညွိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ ၾကားျဖတ္ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း စသည့္ အလုပ္တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ညီလာခံတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေစခဲ့ပါသည္။

၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ စိမ္႔ေျမသေဘာတူစာခ်ဳပ္ စာခ်ဳပ္ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားညီလာခံကို ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံက လက္ခံက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညီလာခံတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံက်င္းပၿပီးစီးၿပီးေနာက္ ၆၁ ႀကိမ္ေျမာက္ စိမ္႔ေျမ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံသည္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၏ သဘာပတိအျဖစ္ အေရြးခံရပါသည္။