ရွီက်င့္ဖိန္သည္ မ်ိဳးစပ္ဆန္စပါး ႏိုင္ငံျခားအကူအညီႏွင့္ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဖိုရမ္သို႔ စာေရးၿပီး မိန႔္ခြန္းေျပာၾကား

(GMT+08:00)2022-11-13 15:23:51  

ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္သည္ မ်ိဳးစပ္ဆန္စပါး ႏိုင္ငံျခားအကူအညီႏွင့္ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဖိုရမ္သို႔ စာေရးၿပီး မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈသည္ လူသားမ်ား အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခခံျပႆနာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ခန႔္က မ်ိဳးစပ္ဆန္စပါးသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ေအာင္ျမင္စြာ သုေတသနျပဳ ေဖၚထုတ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ခဲ့ကာ ကမာၻ႔လူဦးေရ ငါးပုံတစ္ပုံနီးပါး၏ အစားအစာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွစ၍ မ်ိဳးစပ္ဆန္စပါးသည္ တိုက္ႀကီး ငါးတိုက္ရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၀ နီးပါးသို႔ ျဖန႔္ၾကက္ခဲ့ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္မႈျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ တ႐ုတ္နည္းလမ္းကို ပံ့ပုိးခဲ့ေၾကာင္း ရွီက်င့္ဖိန္က ေျပာၾကားပါသည္။

စပ္မ်ိဳးဆန္ႏိုင္ငံျခားအကူအညီႏွင့္ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဖိုရမ္ကို ထိုေန႔တြင္ပင္ ပီကင္း၌ က်င္းပခဲ့သည္။