ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ အခ်က္ ၂၀ သည္ နိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ခရီးသြားႏွင့္ တ႐ုတ္သို႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးကို ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစနိုင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ဆို

(GMT+08:00)2022-11-12 11:40:38  

      ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႕က တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေက်ာက္လိက်န္းက ပုံမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္လိက်န္းက ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသည္ ဆက္လက္ေျပာင္းလဲေနၿပီး တစ္ကမၻာလုံးတြင္ ကပ္ေရာဂါ အေျခအေနျပန္႕ပြားေနဆဲျဖစ္ကာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းေရာဂါကူးစက္မႈလည္း ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအေျခအေန ျပင္းထန္ေနဆဲျဖစ္၍ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ကို သိပၸံနည္းစနစ္ႏွင့္ တိက်ေသာနည္းလမ္းျဖင့္  လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

      ေက်ာက္လိက်န္းက ယေန႕တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံအမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးေကာ္မတီမွ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ တစ္ဆင့္တိုး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ အခ်က္ ၂၀ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္  ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို နည္းစနစ္က်ျခင္းႏွင့္ တိတိက်က် ပိုမိုရွိေစရန္ ၄င္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိသည္ ၄င္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျပီးေနာက္ နိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ခရီးသြားျခင္းကို ေကာင္းမြန္ေစနိုင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တည္ေထာင္ျခင္းကို အဆင္ေျပ ေစနိုင္သည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။