ရွီက်င့္ဖိန္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီနိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္း ေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို ဦးစီးက်င္းပျပီး ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို နားေထာင္

(GMT+08:00)2022-11-12 14:02:23  

      တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီနိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္း ေကာ္မတီသည္ ႏို္ဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အစည္းအေဝးကိုက်င္းပျပီး ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကိုနားေထာင္ျပီး ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အခ်က္ ၂၀ ကို စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွွီက်င့္ဖိန္သည္ ယင္းအစည္းအေဝးကို ဦးစီးက်င္းပျပီး အေရးပါေသာ မိန္႔ခြန္းကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ ဆက္လက္ ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကိုဗစ္ေရာဂါ ကူးစက္ေနဆဲျဖစ္ျပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းတြင္ ကူးစက္ခံရသူမ်ားလည္း အသစ္ေပၚေပါက္ေနေသးေၾကာင္း၊ ကိုဗစ္-၁၉ ဗိုင္းရပ္စ္ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ေဆာင္းရာသီႏွင့္ ေႏြဦးရာသီေၾကာင့္ ကိုဗစ္ေရာဂါ ကူးစက္မႈ အတိုင္းအတာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိ၍ ကူးစက္မႈအေျခအေနလည္း ျပင္းထန္ ေနေသာေၾကာင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို သိပၸံနည္းက်၊ တိက်မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲပါသည္။