ဟုိင္နန္ျပည္နယ္ တန္းက်ိဳးျမိဳ႕တြင္ ဒီေရေတာမ်ားသည္ အုိေအစစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလာျပီး စိမ္႔ေျမ၌ ဗ်ိဳင္း မ်ားလာ

(GMT+08:00)2022-11-10 17:28:01  

ယခုတေလာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဟုိင္နန္ျပည္နယ္ တန္းက်ိဳးျမိဳ႕ ရွင္းယင္း ဆားေျမစိမ့္ေျမ၌ လူစုိက္ထားေသာ ဒီေရေတာသည္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာ ၾကီးထြားရွင္သန္လာျပီး ေရငွက္မ်ားစြာ ဤေနရာ၌ ပ်ံသန္း က်က္စားၾကပါသည္။ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဂဟပတ္ဝန္းက်င္ကို ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစျပီး ငွက္မ်ား၏ ေနထုိင္ရာေနရာကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ားသည္ ရွင္းယင္း ဆားေျမ ဒီေရေတာ ျပန္လည္ျဖစ္လာေရးလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဒီေရေတာ လူစုိက္ပ်ိဳးေသာနည္းျဖင္႔ အတိတ္က ဒီေရေတာမ်ားသည္ အုိေအစစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာပါသည္။ ေရငွက္မ်ား၊ ဂဏန္းမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ကာ စိမ္႔ေျမ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကဲြမ်ား တစ္ေန႔တျခား ေပါၾကြယ္ဝလာပါသည္။