၂၀၂၂ခုႏွစ္ ကမၻာ့အင္တာနက္ညီလာခံ စကၠဴျပာစာတမ္း ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00)2022-11-10 17:19:28  

ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက တရုတ္ဆိုက္ဘာစေပ့စ္ သုေတသန ဌာနသည္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တရုတ္အင္တာနက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီရင္ခံစာႏွင့္ ၂၀၂၂ခုႏွစ္ ကမၻာ့အင္တာနက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီရင္ခံစာ စကၠဴျပာစာတမ္းကို ၂၀၂၂ခုႏွစ္ ကမၻာ့အင္တာနက္ညီလာခံ Wuzhen ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ၄င္းစကၠဴျပာစာတမ္းကို ၆ႏွစ္ဆက္တိုက္ တစ္ကမၻာလံုးထံသို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့အင္တာနက္ညီလာခံ၏ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။

စကၠဴျပာစာတမ္းကို တရုတ္ဆိုက္ဘာစေပ့စ္ သုေတသနဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ အင္တာနက္ နယ္ပယ္မွ အဆင့္ျမင့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔၊ သုေတသနဌာနမ်ား ပါဝင္ကာ ေရးသားျပဳစုေသာ အေရးႀကီးသည့္ သုေတသနျပဳမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ စကၠဴျပာစာတမ္းတြင္ အင္တာနက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနသစ္၊ ေအာင္ျမင္မႈသစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အာရံုစိုက္မႈ ခံရပါသည္။

      စကၠဴျပာစာတမ္းတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသႏွင့္ ဗဟိုမွ တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ၿမိဳ႕ ၃၁ ခု၏ အင္တာနက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနကို အကဲျဖတ္ၿပီး ကြမ္တံုး၊ ပီကင္း၊ က်န္းစူး၊ က်ဲ႕က်န္း၊ ရွန္ဟိုင္း၊ စန္းတံုး၊ ထ်န္က်င္း၊ စီခၽြမ္း၊ ဖူက်န္႔ႏွင့္ ဟူေပတို႔၏ အင္တာနက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆင့္အတန္းသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေရွ႕တန္း ေနရာတြင္ တည္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စကၠဴျပာစာတမ္းတြင္ ကမၻာ့အင္တာနက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခအေနကိုလည္း ေပါင္းရံုးသံုးသပ္ၿပီး ရႈပ္ေထြးေသာ ႏိုင္ငံတကာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီး တို႔သည္ တက္တက္ၾကြၾကြ ရွာေဖြေလ့လာၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပးကာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရန္ နည္းလမ္းသစ္၊ တိုးတက္မႈသစ္ႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္သစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။