ကုန္႔ေရႊ ကၽြဲေကာသီးသည္ ေက်းရြာ ျပန္လည္ရွင္သန္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳ

(GMT+08:00)2022-11-10 17:28:36  

ကုန္႔ေရႊ ကၽြဲေကာသီးသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဟူေပျပည္နယ္ အိန္းရွီး တူက်ားလူမ်ိဳးႏွင္႔ ေျမာင္လူမ်ိဳး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသခြဲ ရႊမ္းအိန္းခရုိင္၌ ထူးျခားေသာ လယ္ထြက္ကုန္ပစၥည္း ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဒသခံ၌ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ တုိးတက္ေရး၊ ပ်ိဳးပင္ ေမြးျမဴေရး၊ စံခ်ိန္မီစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ကၽြဲေကာသီးထုတ္ကုန္ အေခ်ာကုိင္ေရး စေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ ကုန္႔ေရႊ ကၽြဲေကာသီးလုပ္ငန္းသည္ အားသြန္ခြန္စုိက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာပါသည္။ သစ္သီးဝလံကုိ ေရာင္းခ်သည္႔အျပင္ ကၽြဲေကာသီးအရက္၊ ကၽြဲေကာသီး လက္ဖက္ရည္ ႏွင္႔ ကၽြဲေကာသီးဆီ စေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ သုေတသနျပဳ ထုတ္လုပ္လာပါသည္။ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေစေရး ေအာင္က်ိဳးရလဒ္ကုိ ခုိင္မာေစကာ ေက်းရြာျပန္လည္ရွင္သန္ေစေရးအတြက္ အေထာက္ အကူျပဳပါသည္။