တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ေဆာင္ရြက္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ဆို

(GMT+08:00)2022-11-10 17:20:42  

တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေက်ာက္လိက်န္းက တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ေဆာင္ရြက္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ သက္ဆိုင္ရာ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ ကြန္ဗင္းရွင္း အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၂၇ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး ႏွင့္ ၂၆ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး၏ သဘာပတိႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္သူအဖြဲ႕အား ပူးတြဲအစီရင္ခံစာ ေရးသားျပဳစုရန္ ခန္႔အပ္ျပီး ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈကို တားဆီးရန္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂၀၀၀ ေထာက္ပံ့ရန္ ပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေက်ာက္လိက်န္းက လက္ရွိ ကမာၻ႔ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္သည္ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အၾကီးမားဆံုးေသာ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈ ခံရသူမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။